TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

REGULAMIN

STATUT BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENTA

„TAMA” W BRZEGU

BRZEG 1994

I.   Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta zwane dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę „TAMA” i posiada swój znak

graficzny odróżniający je od innych Stowarzyszeń.


§
 2

Terenem działania Stowarzyszenia objęty jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal w Brzegu ul. Jana Pawła II nr 2.

II.
   Cel i środki oddziaływania

§ 4

1.   Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wdrażanie, propagowanie i realizacja idei trzeźwego życia, wolnego od jakichkolwiek uzależnień.
2.   Integracja środowisk dotkniętych i walczących z różnymi formami uzależnień i patologii społecznej, wyeliminowanie sposobów akcyjnych 
      i przypadkowych w działaniach pojedynczych grup. Zwiększenie długofalowości i skuteczności w realizacji założeń programowych.
3.   Budowanie systemów przeciwdziałania przejawom uzależnień i patologii społecznej.
4.   Budowanie systemów oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych w/w objawami oraz ich otoczenia.
5.   Działalność profilaktyczna.

§ 5

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na współpracy z istniejącymi już i posiadającymi znaczne osiągnięcia grupami, klubami, stowarzyszeniami, instytucjami takimi jak:

 • Federacyjny Ruch Klubów Abstynenta,
 • Pełnomocnik Wojewody i Burmistrza miasta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • Stowarzyszenie Stanomińskie,
 • Towarzystwo Trzeźwości im. M. Kolbe,
 • Hierarchą Kościelną wszystkich wyznań,
 • Wydział Opieki Społecznej,
 • Sąd Rodzinny i dla Nieletnich,
 • Komenda Policji,
 • Służba Więzienna,
 • Jednostki Wojskowe,
 • Szkoły wszelkich typów,

oraz innymi ośrodkami i poradniami opieki zdrowotnej zajmującymi się problemami wszelkich uzależnień.

III.
   Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

Swój cel Stowarzyszenie realizuje w siedzibie Stowarzyszenia oraz innych miejscach na swoim obszarze działania poprzez:

 • usługi rehabilitacyjne dla osób z problemami uzależnień oraz dla ich rodzin i otoczenia,
 • poradnie społeczno-prawną z naciskiem na poradnictwo indywidualne,
 • dyżury psychologów, prawników, pedagogów, członków grup AA, AL-ANON, AL.-ATEN, i innych,
 • telefon zaufania,
 • oddziaływanie poprzez Mass-Media,
 • udział w programach P.R.,
 • udział w programach TV,
 • publikacje prasowe i inne,
 • czynny udział w życiu kulturalnym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym osiedla, miasta, województwa, kraju poprzez organizację różnego rodzaju działań mającym na celu aktywacje środowiskowe,
 • uniwersytet dla rodziców i rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, jako formę   przewiduje się zajęcia socjoterapeutyczne wzbogacone filmami z zakresu psychologii, socjologii, prawa i medycyny,
 • zajęcia socjoterapeutyczne w formie terapii grupowych i indywidualnych AA, AL-ANON, AL-ATEN,
 • realizacja i wprowadzanie programów:

REPAIR/RAHABILITATION PROGRAM FOR ALKOHOLICS INTERESTED IN RECOVERY/ - program rehabilitacji  dlaalkoholików pragnących  wyzwolenia

ACOA/ADULT CHILDREN OF ALKOHOLICS/ - dorosłe dzieci alkoholików w formie grupy samopomocowej w leczeniu powikłań alkoholików

 • propagowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjno-profilaktycznych dla różnych grup społecznych, a w szczególności dla grup podwyższonego ryzyka / dzieci z rodzin alkoholików, mieszkańcy internatów, hoteli pracowniczych, środowiska wiejskie, zakłady wychowawcze i penitencjarne,
 • kontrolowana pomoc socjalna we współpracy z odpowiednimi ośrodkami administracji państwowej, opieki społecznej, Kurii Biskupiej inne w formie darów, zasiłków, bezpłatnych posiłków itp.
 • Stworzenie bazy socjalnej dla najuboższych warstw społeczeństwa w szczególności narażonej na przejawy uzależnień i patologii społecznej w formie:

o   punktów z tanią odzieżą pochodzącą z darów, łaźni, punktu odżywiania itp.,

o uruchomienie pierwszej w mieście kawiarni bezalkoholowej, klubu, galerii, różnego rodzaju grup zainteresowań, samopomocy, samokształcenia, mających na celu stworzenie warunków samorealizacji dla różnych środowisk, oraz udostępnienie stałego miejsca spotkań, organizowania imprez towarzyskich, działań profilaktycznych, kursów i szkoleń, mityngów grup wsparcia,

 • nawiązanie kontaktów i korzystanie z doświadczeń oraz osiągnieć sprawdzonych systemów przeciwdziałania w kraju i za granicą,
 • w zakładach pracy – EAP/EMPLOYNE ASISTANCE PROGRAM/ - opiekuńcza służba pracownicza,
 • w szkołach wszystkich typów,
 • w jednostkach wojskowych, hotelach pracowniczych, środowiskach wiejskich, zakładach wychowawczych i penitencjarnych,
 • współpraca z Sądem Rodzinnym i dla nieletnich, policyjną izbą dziecka, domami dziecka itp.


IV.   Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków i kandydatów

§ 7
Wstąpienie do Stowarzyszenia następuje na zasadzie pisemnego osobistego zgłoszenia (złożenia deklaracji).

§ 8

Osoba, która złoży deklarację, stwierdza znajomość postanowień niniejszego statutu. Tym samym uzyskuje status kandydata do Stowarzyszenia. Okres kandydacki trwa 3 miesiące i liczy się od daty złożenia deklaracji.

§ 9
Z upływem okresu kandydackiego, przy spełnieniu warunków określonych w 
§ 8 niniejszego statutu kandydat uzyskuje status członka Stowarzyszenia. W sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia decyzję (uchwałę) podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10
Ustala się honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Przysługuje ono osobie, która nie jest członkiem Stowarzyszenia a która w sposób szczególny wspiera działalność Stowarzyszenia. Decyzję w tej sprawie podpisuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 11

Kandydat ma prawo korzystać ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia, uczestniczyć w zebraniach, służyć głosem doradczym.

§ 12

Członek Stowarzyszenia ma prawo jak w 
§ 11 składać wnioski i postulaty, wybierać i być wybieranym do władz, pełnić funkcje w Stowarzyszeniu i posiadać legitymację członkowską.

§ 13

Kandydaci i członkowie korzystają z form działalności Stowarzyszenia nieodpłatnie, o ile konkretna sytuacja nie wymaga osobnego wkładu finansowego.

§ 14

Kandydat i członek Stowarzyszenia ma prawo i zobowiązany jest:

 • zachować całkowitą abstynencję, a także propagować ja w swoim otoczeniu,
 • uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez swoją postawę, zdyscyplinowanie i wkład pracy w działalność,
 • ochraniać przedmioty stanowiące mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro,
 • stosować się do postanowień niniejszego statutu, podejmowanych uchwał przez władze Stowarzyszenia,
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego,
 • płacić regularnie składki w równej wysokości, członkowie honorowi są zwolnieni z tego obowiązku.

§ 15

Członkowi Stowarzyszenia za aktywną działalność, trwałość w dążeniach abstynenckich i osiągnięcia w pracy Stowarzyszenia można przyznać na wniosek Zarządu lub Walnego Zebrania Stowarzyszenia pochwałę, nagrodę, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe nie wyższe niż pięciokrotne składki członkowskie.

§ 16

Członkowi Stowarzyszenia za przekroczenie przepisów niniejszego statutu lub nie wywiązywanie się z podjętych zobowiązań można nałożyć kare:

- pouczenia,

- upomnienia,

- nagany,

- zawieszenia w prawach członka (z uwidocznieniem na tablicy ogłoszeń),

- wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 17

Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się  w terminie 14-tu dni od postanowień w sprawach opisanych w § 15 i §16 niniejszego statutu i złożyć wyjaśnienie – podać przyczyny odwołania.

§ 18

Uprawnienie w sprawach określonych w 
§ 15 i § 16 niniejszego statutu posiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku odwołania się sprawę rozpatruje Walne Zebranie.

§ 19

Utrata członkostwa nastąpić może w skutek naruszenia praw i obowiązków członkowskich i kandydackich zawartych w §14 oraz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania członków i kandydatów Stowarzyszenia.

§ 20

Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie osobistej pisemnie lub ustnie złożonej rezygnacji, albo przez wykluczenie. O wykluczeniu lub niezaliczeniu okresu kandydackiego decyzję (uchwałę) podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21

Do niezaliczenia okresu kandydackiego lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia wystarczające jest:

- nie zachowanie abstynencji,

- niepłacenie składek przez okres 3-ech miesięcy.

§ 22

Kandydat lub członek występujący ze Stowarzyszenia lub wykluczony z niego ma obowiązek uregulować zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia (np. składki)  powstałe w okresie posiadania statusu kandydata lub członka. Składki wpłacone z wyprzedzeniem nie podlegają zwrotowi.

§ 23

Udział we władzach oraz pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu jest traktowane jako działalność statutowa członka Stowarzyszenia. Pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu odbywa się na zasadzie zobowiązania, lub umowy, niezależnych od postanowień niniejszego statutu.

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 •  
 • Zarząd Stowarzyszenia.
V.   Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru uzupełnianie składu oraz ich kompetencje

§ 25

Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do jego kompetencji należy:

 • ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia i planów budżetowych,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
 • nadawanie członkostwa honorowego,
 • wybieranie członków Zarządu Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 • powoływanie Komisji Rewizyjnej do kontrolowania pracy Zarządu,
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, o ile nie zostaną rozstrzygnięte przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach nagradzania i karania członków,
 • podejmowania uchwał i decyzji w sprawach nabywania i zbywania mienia Stowarzyszenia o ile wymaga tego waga sprawy,
 • ustalenia wysokości składek,
 • podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 26

Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne zebranie zwołuje się co najmniej raz w roku z inicjatywy Zarządu lub co najmniej 10-ciu członków Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów i są ważne pod warunkiem obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia. O ile na Walne Zebranie nie przybędzie co najmniej połowa członków Stowarzyszenia wyznacza się drugi termin Zebrania (np. po upływie 30 minut). Uchwały podjęte w drugim terminie mają moc obowiązującą przy zasadzie większości głosów. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Stowarzyszenia głosowanie może być tajne.

§ 28

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania następuje w sytuacjach szczególnych nie cierpiących zwłoki.

§ 29

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć sympatycy Stowarzyszenia i zaproszeni goście – ich głosy są traktowane jako głos doradczy.

§ 30

Zarząd jest niższą władzą Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami. Jest wybierany przez Walne zebranie na okres czterech lat. Składa się z 4 – 5-ciu członków, którzy ze swojego grona wybierają prezesa, sekretarza, skarbnika i określają Z-cę prezesa na okres całej kadencji. V-ce Prezes stowarzyszenia pełni obowiązki prezesa Stowarzyszenia wówczas, gdy nieobecność prezesa Stowarzyszenia trwa dłużej nić dwa tygodnie (14 dni) z powodu choroby, wyjazdu itp..

Do kompetencji Zarządu należy
:

 • realizowanie uchwał Walnego zebrania,
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu oraz zdawanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania w poczet członków Stowarzyszenia, wypisywania ich lub wykluczenia oraz niezaliczenia okresu kandydackiego,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania mienia Stowarzyszenia, o ile tego wymaga waga sprawy, przy akceptacji Walnego Zebrania,
 • powoływanie członków Stowarzyszenia indywidualnie lub grupowo do wykonania określonych zadań,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nagradzania i karania członków Stowarzyszenia,
 • rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 31

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia. Poza ustalonym stałym terminem posiedzenia Zarządu można zwołać na wniosek każdego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 32

Przebieg Walnego Zebrania i posiedzenia Zarządu powinien być protokołowany. Protokół prowadzi sekretarz lub osoba wyznaczona.

VI.
   Sposób prezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał

§ 33

Stowarzyszenie we wszystkich sprawach reprezentuje wybrany przez Walne Zebranie 
Zarząd.

§ 34

Do ważności pism i dokumentów indywidualne prawo reprezentowania Stowarzyszenia posiadają:

¾    członek zarządu, jeżeli w tej sprawie podjęta zostanie odpowiednia uchwała Zarządu, 
każdy członek Stowarzyszenia o ile w tej sprawie podjęta zostanie stosowna uchwała zarządu lub Walnego Zebrania.

§ 35
Warunkiem ważności uchwał Stowarzyszenia i jego Zarządu oraz zaciągniętych zobowiązań majątkowych są:

¾    trzy podpisy członków Zarządu z koniecznością podpisu Prezesa Zarządu oraz skarbnika lub księgowego. Księgowy nie musi być członkiem ani kandydatem Stowarzyszenia.

§ 36

Zasobami finansowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd, o ile waga sprawy nie wymaga podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

§ 37

Majątkiem Stowarzyszenia jest jego mienie ruchome i nieruchome oraz zasoby finansowe. Majątek Stowarzyszenia służy członkom i kandydatom do prowadzenia działalności statutowej. 

VII.
   Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustalenia składek członkowskich

§ 38

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i innych form dotacji.

§ 39

Składki członkowskie obowiązują również kandydatów do Stowarzyszenia i stanowią miesięcznie wysokość nie mniej niż 1% średniej płacy krajowej o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej w formie uchwały.

VIII.   Zasady dokonywania zmian w statucie

§ 40
Zmian w statusie może dokonać jedynie Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

IX.  Sposób rozwiązania Stowarzyszenia

§ 41

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania i ściśle podlega rozdziałowi 5 Ustawa o Stowarzyszeniach (Ustawa nr 104) z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach. 

Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg